• رتبه برتر در مسابقات رباتیک
    کسب رتبه برتر در مسابقات رباتیک
  • کسب یازده لوح تقدیر در خصوص طرح جابر
    کسب یازده لوح تقدیر در خصوص طرح جابر
  • دبستان غیر دولتی پسرانه مشاهیر آینده - بازدید معاون منطقه
    دست آوردهای دروس پژوهش و محيط زيست
  • افنخاری دیگر برای مجموعه مشاهیر