• رتبه برتر در مسابقات رباتیک
    کسب رتبه برتر در مسابقات رباتیک
  • کسب یازده لوح تقدیر در خصوص طرح جابر
    کسب یازده لوح تقدیر در خصوص طرح جابر