محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی

آموزش محیط و مساحت انواع اشکال هندسی

هندسه مسطحه چیست ؟

در حقیقت هندسه درکی از سطوح را برای ما به وجود می آورد . انسا ن ها به وسیله هندسه توانستند در علوم مختلف از جمله معماری پیشرفت چشم گیری داشته باشند . زمانی که شما یک خط ، مثلث ، مربع یا دایره و یا هر شکل هندسی دیگری را بر روی یک سطح صاف مانند کاغذ یا تخته وایت برد رسم می کنید ، پا در دنیای هندسه ی مسطحه گذاشته اید .

تعریف بعد در هندسه چیست ؟

بعد در زبان انگلیسی Dimension می باشد . در دنیای جالب هندسه بعد های مختلفی وجود دارد . در زیر به توضیح چند مفهوم هندسی برای درک بهتر مفهوم بعد می پردازیم :

۱- نقطه : نقطه هیچ اندازه ای ندارد و در اصطلاح در فضای صفر بعدی قرار دارد .

۲- خط : در صورتی که یک نقطه را به یک سمت ادامه دهیم به طرزی که تعداد بی شماری از آن نقطه به صورت متداوم و پی در پی در کنار هم قرار گیرند در نهایت یک خط به وجو آمده است . خط بی پایان است .

۳- پاره خط :‌ خطی است که از یک سمت تا بی نهایت ادامه میابد و از سمت دیگر دارای نقطه ی پایان حرکت است .

۴- سطح : اگر یک پاره خط را در یک فضا حرکت دهیم باعث به وجود آمدن سطح می شود . سطح در دنیای دو بعدی قرار دارد و شامل دو بعد طول و عرض می باشد .

۵- حجم : حرکت دادن یک سطح در فضا باعث به وجود آمدن حجم می شود . مثال :‌با حرکت دادن یک سطح دایره شکل در نهایت یک کرهبه وجود خواهد آمد . یا با حرکت دادن یک سطح مربع شکل ، یک مکعب مربع خواهیم داشت .حجم در دنیای هندسی در فضای سه بعدی قرار می گیرد و شامل سه بعد طول و عرض و ارتفاع می باشد .

دنیای ما نیز یک دنیای سه بعدی است .

هم اکنون میخواهیم محیط ، مساحت و حجم برخی از اشکال هندسی مرسوم را با هم بیاموزیم :

محیط_و_مساحت_اشکال

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه مشاهیر آینده